Mezun Öğrenci Tez Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABDULHAMİT ÇALI Yüksek Lisans "Hastanede Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Biyofilm Formasyon Aktiviteleri"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CEM ÇELİK
ABDULKADİR TEKİN Yüksek Lisans Yüzme Hakemlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MÜCAHİT FİŞNE
ABDULKERİM DARENDELİ Yüksek Lisans Maksimal Aerobik Hızın Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Geçerliliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUTLU CUĞ
ABDULLAH AYYILDIZ Yüksek Lisans Çiğ İnek Manda Sütlerinde Listeria Monocytogenes'in İzolasyonu ve Moleküler Yöntemle Doğrulanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEYDA ŞAHİN
ABDULLAH KARABEY Yüksek Lisans Sağlık Hizmetlerinde KullanılanRenkli Kod Uygulamalarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ABDULLAH KAYNAR Yüksek Lisans "Değişim Yönetimi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ABDULLAH SAYIR Yüksek Lisans Hasta Memnuniyeti ile Hasta Bağlılığı Düzeyinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
AHMET ŞEVKİ TAŞKIRAN Doktora Sıçanlarda Pentilenteetrazol ile Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Somon Kalsitonin'in Epileptik Nöbetler, Epileptogenez ve Nöbet Sonrası Oluşturulan Hipokampal Nöron Hasarı Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
AHMET TEMEL Yüksek Lisans İlkokul, Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Gerçekleştirmesine İlişkin Öğretmen görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
AHMET YASİN YEŞİLDAĞ Yüksek Lisans Hastanede Yatan Hastaların Algıladıkları Hizmet Kalitesinin Değerlendirlmesi: Trabzon İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ALİ ALTUĞ BIÇAKÇI Doktora "Ortodontik Braketleri İşaretlemede Kullanılan Boyaların Toksisitesinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN CENK DORUK
ALİ CAN DAŞDEMİR Yüksek Lisans Sivas Lisesi Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU
ALİ İHSAN HEPOKUR Doktora "Sölomik Sıvının Streptozotocin İle Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ALİ OSMAN TIRNAKÇI Yüksek Lisans Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi(Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
ALPER KAPDAN Doktora "Kavite Dezenfeksiyonu Amacıyla Kullanılan Farklı Antimikrobiyal Solüsyonların ve Lazer Sistemlerinin Siloran Bazlı Kompozitlerin Tamir Dayanımı Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FERİDUN HÜRMÜZLÜ
ARZU KESKİN Yüksek Lisans Nöroşirurji ve Nöroloji Hastalarının Bireyselleştirilmiş Hemşirelik Bakım Algısı ve Hemşirelik Bakımına İlişkin Beklentileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ARZU KOÇKANAT Doktora "Süt Dişlerindeki Okluzal Çürüklerin Teşhisinde Geleneksel Ve Yeni Geliştirilen Yöntemlerin Etkinliklerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT ÜNAL
ARZU ÖZCAN Yüksek Lisans "Koroner Arter Hastalarının Plaklarında ve Dolaşımındaki Uzun Kodlama Yapmayan RNA İfade Düzeylerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN ÇEKİN
ARZUHAN ÇETİNDAĞ Doktora Sıçanlarda Petilentetrazol ile Oluşturulmuş Epilepsi Modelinde Alfaadrenerjik ve Adenozin Reseptörlerinin Epilepsi Mekanizmaları Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ASLIHAN ER Tezsiz Yüksek Lisans İnternet Bağımlılığının Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
ASLIHAN ESRA BİLDİRİCİ Yüksek Lisans "Aterosklerozlu Hastaların Koroner Arter Plaklarında ve Dolaşımlarındaki mikroRNA-221/222 İfade Düzeylerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERDAL ARSLAN
AYCAN KEŞ Yüksek Lisans "Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bilgi Yönetimi Uygulamaları Takip Etme Durumları"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
AYÇA TAŞ Doktora "Göz Kapağı Konjuktiva ve Orbita Tümörlü Hastalarda BAPI ve BAPI İle Etkileşimde Bulunan Bazı Genlerin Ekspresyon Profillerinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
AYHAN ÖNCEL Yüksek Lisans Kangal Köpeklerinde Dejeneratif Kalp kapakçığı Prevalansının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALPARSLAN COŞKUN
AYLİN KURT Yüksek Lisans Süt Tozu Numunelerinden Ağır Metal Ekstraksiyonu İçin Derin Ötektik Çözücülerin Kullanılabilirliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
AYSAN LEKTEMÜR ALPAN Doktora "Diyabetik Ratlarda Oluşturulan Kalvaryal Defektlede Değişik Greft Materyalleri İle Kombine Olarak Uygulanan Ozonun Kemik Rejenerasyonu Üzerine Etkinliğinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA TOKER
AYSEL KESKİN Yüksek Lisans "Evde Sağlık Hizmetleri"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
AYSEL ÖZDEMİR Doktora "Lise Öğrencilerinin Vücut Kitle İndeksi İle Yeme Davranışı Bozukluğu, Benlik Kavramı ve Kendini Algılama Arasındaki İlişkiler"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU
AYSUN DİNÇER Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Bağlılık"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
AYSUN ÖZDOĞAN Yüksek Lisans "Hemodiyaliz Hastalarında Psikososyal Uyum ve Benlik Saygısı Durumunun Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
AYŞE GÜLEZ Yüksek Lisans Bipolar Bozukluğu Olan Hastalara Verilen Stresle Başetme Eğitiminin Stres Belirtileri, Algılanan Stres Düzeyi ve Stresle Baş etme Tarzlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
AYŞE GÜMÜŞLER BAŞARAN Doktora "Rize İli lise Öğrencilerinden Akran Zorbalığı ve Zorbalığı Önleme Eğitimi Etkisinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN POLAT
AYŞE TOKER Yüksek Lisans Multiple Sklerozlu Kadınlarda Özgürlük ve Cinsel Fonksiyon Durumunun İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
AYŞE TOPAL HANÇER Yüksek Lisans Hemşirelik öğrencilerinin Ağrı ile İlişkili Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
AYŞE YILMAZ Yüksek Lisans Web Tabanlı Eğitimin Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sedasyon YönetimiBilgi ve Uygulamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
AYŞEGÜL ALPER Yüksek Lisans Finansal Performansın Oran Analizi ile Ölçülmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
AYŞEGÜL KARA Yüksek Lisans Zihinsel Özel Gereksinimi olan Çocukların Annelerinde Psikolojik Sağlamlık ve Baba Katılımı İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
AYŞEGÜL ÖZER YİĞİT Yüksek Lisans Duygusal Emek Kullanımı, İzlenim Yönetimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler: Aile Hekimleri Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
AYŞEGÜL ÖZTÜRK BİRGE Doktora "Nonfarmakolojik Yaklaşım Eğitiminin Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deliryumu Tanıma ve Ele Alma Durumuna Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
AYŞEGÜL YILDIZ Yüksek Lisans Gebelerin Özbakım Gücü ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arsındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
AYŞENUR TORUN Yüksek Lisans Lise Kız Öğrencilerinin Sağlık Algılarının Jinekolojik Kanserlerden Korunma Konusundaki Bilgi Düzeyleri İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
AYTEN USLU ERTEM Yüksek Lisans "Üniversitelerarası Müsabakalarda Süper Lig Katagorisinde Oynayan Badmintoncularda Antropometrik ve Fiziksel Özelliklerin Çeviklik Yeteneği İle İlişkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
BAHAR TÜRKMENOĞLU Yüksek Lisans "Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarında Şiddetli Maruziyet Sıklığı ve Şiddetin Tükenmiş Düzeyi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER
BARIŞ DÖNMEZ Yüksek Lisans "Sivas İli Hastanelerinde Çalışan Yöneticilerin, Heim ve Hemşirelerin, Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
BEGÜM ÖZTÜRK Yüksek Lisans Gebelerde Prenatal Bağlanma ve Durumluluk Anksiyete Düzeyinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
BEKİR KOCA Yüksek Lisans Sağlık Ekonomisi, Sağlıkta Özelleştirme ve Sağlık Hizmetlerinin Gelecekteki Değeri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
BEKİR ŞAHİN Yüksek Lisans 14-18 Yaş Gurubu Ergenlerin Fiziksel Aktiviteye Karşı Tutumları ile Yaşam Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
BELGİN KILIÇ ÇETİNKAYA Tezsiz Yüksek Lisans Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
BERNA BAYSAL BAKAY Yüksek Lisans "Patojenik İki Farklı Acanthamoeba Türünün Kozmetik Kontakt Lenslere Adezyonunun İn Vitro Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
BERNA ÖZDENOĞLU KUTLU Yüksek Lisans "Diyabetli Sıçan Ovaryumlarında Galectin-1 ve Galectin-3'ün İmmünolokalizasyonu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
BETÜL AKSARAY Yüksek Lisans Gebelerin Kendilerini Algılamalarının Cinsel Özyeterlilik ve Evlilik Uyumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
BETÜL ESRA ÇERİK Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Nargile İçme Profilleri ve Nargilenin Sağlığa Olan Etkilerine Yönelik Algıları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
BETÜL KILIÇ Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Sağlık Algısı ve Riskli Sağlık Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
BETÜL SENA YALÇINKAYA Yüksek Lisans Hemşire Akademisyenlerin Akademik Etik Değerlerinin ve Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM
BİLAL ERTEKİN Yüksek Lisans "İzmir Hayvan Barınaklarındaki Köpeklerde Dirofilaria immitis'in Prevalansı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
BİLAL PAKOĞLU Yüksek Lisans Voleybol Efeler ve Sultanlar Ligleri 2017/2018 Sezonu Müsabakalarının Analiz Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÖZGÜL
BİLAL ŞAHİN Doktora Sıçanlarda Petilentetrazol ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde Serotonin Reseptörlerinin Anti-Epileptik Mekanizmaları Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
BİLAL ŞAR Yüksek Lisans "Sağlıkta Kalite ve Uluslar Arası Akreditasyon Sistemi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
BİLAL UTKU SAĞ Doktora "Rezin Nano Seramik ve İndirekt Kompozitin Rezin Siman ve Uygulama Teknikleriyle Yapıştırmaları Sonrasında Dentine Bağlanma Dayanımlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZDEN ÖZEL BEKTAŞ
BİRSEN DEMİRTOP Yüksek Lisans Spor Lisesi ve Diğer Lise Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
BİRSEN SÜSLÜOĞLU Yüksek Lisans İlk Kez Gebelik Yaşayan Üçüncü Trimester Gebelerde Gebelik Deneyiminin Annelik Rolü ve Gebeliğin Kabulüne Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
BUKET KAYA BUYRUK Yüksek Lisans Türkiye'de Organ Bağışı ve Nakli
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
BURAK SAYAR Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültelerinde Maliyet Analizi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
BURCU ERDOĞAN Yüksek Lisans Depresyon Tanılı Bireylerin Stres ile Baş Etme Durumu ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
BURCU KÜBRA SÜHA Yüksek Lisans "Santral Venöz Katater Girişimi ve Bakımında Rehbere Dayalı Uygulama Paketinin Kateterle İlişkisi Enfeksiyon Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
BURCU MUTAF Doktora "Farklı CAD/CAM Blokları Kullanılarak Restore Edilen İmplant Üstü Kronlarda Termal Siklus ve Dinamik Yorulmanın Kırılma Dayanımına Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DERYA ÖZDEMİR DOĞAN
BURCU YILMAZ Yüksek Lisans "Yeni Doğan Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Ünitesine Yatırılan Bebek Annelerine Uygulanan Hasta Kabul Protokolünün Annelerin Umutsuzluğu Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
BÜLENT KOCAKAHYA Yüksek Lisans Pisikiyatri Hastalarında Tedaviye Uyum, Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesi Durumunun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
BÜNYAMİN RESUL AYDIN Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Turizmi ve Hastanelerde Kullanılan Stratejiler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
BÜŞRA AKBULUT Yüksek Lisans Evde Yaşayan Yaşlıların Fonksiyonel Bağımsızlık Durumları ve Düşme Riskleri Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
BÜŞRA AKKUM Yüksek Lisans Hastane Çalışanlarının Kadın Yöneticilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi: Sivas Ve İstanbul Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
BÜŞRA CESUR Doktora "Sivas İl Merkezi Yetişkin Nüfusta Beslenme Okuryazarlığı Durumu ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER
BÜŞRA DAŞ Yüksek Lisans Meme Kanser Hücreleri Üzerine 2,3- Dihidroksibenzoik Asit (2,3-DHBA)'in Anti-Kanser Aktivitesinin Araştırılması ve Lipid Profil Değişimlerinin Shotgun Lipidomik Analizle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
BÜŞRA EMÜL Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında kurumsal imajın Hasta Memnuniyetine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
BÜŞRA KARATAŞ Yüksek Lisans Sefdinir-DNA Etkileşiminin İmpedimetrik Biyosensör İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
BÜŞRA MEHTAP DURAN Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında İş Tatmini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
BÜŞRA POLAT Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Çalışanlarının Kişisel Değerleri İle Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
BÜŞRA SERTAKAN Yüksek Lisans Pediatri Hemşirelerinin ve Hekimlerinin Benlik Saygılarının ve Empati Becerilerinin Çocuk Sevme İle İlişkisi.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
BÜŞRA YILMAZ Yüksek Lisans Primiparların Annelik Fonksiyonlarının Emzirme Özyeterlilik ve Maternal Bağlanmalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA BURCU YURTSAL
CANAN ARSLAN AYDOĞAN Doktora "Kompozit Rezinlerin Tamirinde Yüzey İşlemlerinin Oluşturduğu Pürüzlülüğün Bağlanma Dayanımı ve Mikrosızıntı Üzerine Etkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DİĞDEM EREN
CANAN CANER KÜLİĞ Yüksek Lisans Sivas ve İlçelerindeki Neonatal Buzağı İshalleri Etiyolojilerinin Hızlı Test Kiti ile Belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALPARSLAN COŞKUN
CANAN KELEŞ Yüksek Lisans Pediatri Doktor ve Hemşirelerinde; Öfke, Problem Çözme ve Tükenmişlik(Sivas İl Örneğinde)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
CANAN UÇAR YENİHAYAT Yüksek Lisans 112 Sağlık Çalışanlarının Öğrenen Örgüt Kültürüne İlişkin Algıları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
CANAN YILMAZ Yüksek Lisans "Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Hastalarında Kaspaz 3, Kaspaz 8, Kaspaz 9, Granzim, Apaf-1 Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DEMİRPENÇE
CANSU ÖZKÖK Yüksek Lisans Ebe ve Hemşirelerde Meme Kanseri Korkusunun Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLSEREN DAĞLAR
CANSU PEKCAN AYDIN Yüksek Lisans Yemekhanesi Olan ve Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinde Obezite Görülme Sıklığının ve Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU
CEMİLE BİÇER Yüksek Lisans Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerein Sahip Olduğu Hemşirelik İmajının Ahlaki Sıkıntı Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
CEMİLE ZONTUL Yüksek Lisans "ASIC3 Gen Polimorfizmi İle Fibromiyalji Sendromu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
CEREN ÖZTÜRK Doktora "Geleneksel Cam İyonomer Simana Katılan Polipropilen Liflerin, Kırılma Dayanımı, Bağlanma ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ÖZNURHAN
ÇAĞLA KARABULUT Yüksek Lisans Doğum Eyleminin 4. Evresindeki Doğum Korkusunun Anne Bebek Bağlanmasına ve Emzirme Tutumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
ÇİLEM YAVUZ Yüksek Lisans "Yönetici Hemşire Davranışlarının Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
DAMLA ÖNK Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Paket Fiyat Uygulama Maliyetlerinin Bir Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Biriminde İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
DEMET YÜCER AĞIRTICI Yüksek Lisans "Sivas İl Merkezi Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan ve Soğuk Zincirde Görev Alan Tüm Sağlık Personelinin Soğuk Zincir Bilgi Durumunun Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
DENİZ BAKIR Doktora Yaşlanma Yalağında Bulunan Telomeraz Agmatin Deugitinaz ve Sirtuinin ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA CANSEL ÖZMEN
DENİZ KURTARAN Yüksek Lisans Şizofreni Hastalarında Tedavi Uyumunun Antipsikotik İlaç Yan Etkileri ve Cinsel İşlev Sorunları ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
DERYA GÜL SAĞCI Yüksek Lisans "Kanser Hastalarında IFAT Yöntemi İle Microsporidium spp.'nin Sıklığının Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
DERYA KOÇ Yüksek Lisans "Şizofreni Hastalarında İrisin, Leptin ve Adiponektin Düzeyleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
DERYA TANDOĞAN Yüksek Lisans Benzimidazol Türevli Ru-(II) Biklerinin İnsan Meme Kanser Hücrelerinde Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
DERYA TARAN Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeterliliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
DİDEM GÜLTEKİN BENLİ Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarında Sanal Kaytarma ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
DİLA ÇELİKKOL Doktora "Hypericum Perforatum L. Bitkisinden Elde Edilen Kantaron Yağının Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. H.HÜSEYİN KÖŞGER
DİLARA ÜLGER Yüksek Lisans "Endometriozis'li Hastalarda; Asimetrik Dimetilarjinin, Malondialdehit ve M30 Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
DİLEK KARADELİ Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Cihaz Kalibrasyonlarına İlişkin Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
DİLŞAN FULYA KIZILGEDİK Yüksek Lisans Endometrozis Hastalarında Evrelere Göre Galektin-3 Seviyelerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEYLAN HEPOKUR
DURAK BACANAK Yüksek Lisans İnfertilite Tedavisi Alan Kadınlarda Cinsel Sorunlar ve Umutsuzluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
DUYGU AYAR Doktora "Çözüm Odaklı Yaklaşımın Depresif Bireylerin İntihar Olasılığı ve Sosyal İşlevsellik Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA SABANCIOĞULLARI
DUYGU GÜLER Yüksek Lisans "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Patogenezinde Hipoksinin Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
EBRU ÇAMUR Yüksek Lisans Romatoid Artritli Bireylerde Yorgunluk, Uyku ve Ağrının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
EBRU YİĞİT Yüksek Lisans "Alt Ekstremite Ampütasyonunun Beden İmajı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
EDA ACER Yüksek Lisans "Hemşirelerin Etik Duyarlılıklar ve Etik Duyarlılığın Profesyonel Benlik Kavramı İle İlişkinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLEK ÖZDEN
EDA SÖNMEZ GÜRER Yüksek Lisans Palmarosa (Cymbopogan Martinii) ve Nioli (Melaleuca Viridiflora) Uçucu Yağlarının, Antimikrobiyal, Antitümör ve Sitotosik Aktivitelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUTKU TUNÇ
EDİP KARABACAK Yüksek Lisans Halk Oyunları Eğitiminin 9-16 Yaş Gurubu Öğrencilerinin Özgüven Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
ELİF BURCU TÜZEMEN BAYYURT Yüksek Lisans "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında HULC ve 7SL RNA İfade Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERDAL ARSLAN
ELİF HÜRRİYET AYDIN Yüksek Lisans "Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sporda Şiddete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
ELİF TUTMAÇ Yüksek Lisans Sivas Yöresinde İzole Edilen Francisella Tularensis Subsp, Holarctica İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılık ve MLVA Profillerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ATAŞ
ELİFE KARACA Yüksek Lisans Sivas İlinde Bir Lisede Bulunan Öğrencilere Verilen Kişisel Bakım Eğitiminin Öz benlik Saygısı Üzerine Etkisi: Çocuk Hakları Boyutuyla Değerlendirilmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM
ELVAN EMİNE HENDEN Yüksek Lisans "Kısa Bilişsel Davranışçı Stres Yönetiminin Şizofreni Hastalarının Bakım Vericilerinin Ruhsal Durumlarına Stresle Başa Çıkma Tutumlarına ve Bakım Yüküne Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELMA DOĞAN
EMİNE DEMİR Yüksek Lisans "Bazı Kahvaltılık Gevreklerin, Kan; Glukoz Düzeyi; İnsülin, Glokagon Like Peptid-1 ve Gastrik İnhibitör Polipeptid Hormonları Üzerindeki Akut Etkilerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LEVENT ÖZDEMİR
EMİNE KORKMAZ Yüksek Lisans "Koroner Anjiyografi ve Perkütan Koroner Girişim Sonrası Periferik Vasküler Komplikasyonları Önlemede Kum Torbası, Close Pad ve Kum Torbası ile Birlikte Soğuk Uygulamanın Etkinliği"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
EMİNE KÜTÜKÇÜ Yüksek Lisans Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Sigara İçme Durumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
EMİNE PİRİM Doktora "Agresif Periodontitis Hastalarında IL-6 ve IL-10 Gen Polimorfizmlerinin Saptanması ve Başlangıç Periodontal Tedavinin Klinik, Dişeti Oluğu Sıvısı ve Serum Parametreleri Üzerine Etkileri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA TOKER
EMİNE YILMAZ Yüksek Lisans Hasta ve Sağlıklı Çocuk Annelerinin Evlilik Uyumu, Yeterlilik Algısı ve Çocuk Gelişimi İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
EMRE CİRİTCİ Yüksek Lisans Çiğ ve UHT Keçi Sütlerinde Aflatoksin M1 Varlığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN ALEMDAR
EMRE ÇAKMAK Yüksek Lisans Manyetik Demir Nanopartiküllerinin Limon Kabuğu ile Sentezi, Karakterizasyonu ve Kurşun İyonunun Katı Faz Esktraksiyonunda Kullanılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLAY OYMAK
EMRE GÜLEZ Yüksek Lisans "Yataklı Tedavi Kurumlarında Yönetsel Sorunlar"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
EMRE TOPRAK Yüksek Lisans Sivas İl Özel İdaresi Atölye Bölümünde Çalışanların İş Yaşam Kalitesi ile İş Doyumu Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
ENGIN KARIPER Doktora "Farklı Remineralize Edici Ajanların Başlangıç Çürükleri Üzerindeki Etkilerinin Çeşitli Diagnostik Yöntemlerle Karşılaştırılması ve Remineralize Yüzeylerin Yüzey Sertliklerinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMİNE GÜLŞAH GÖKTOLGA AKIN
ENGİN HASTAOĞLU Yüksek Lisans Koyun Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokularında Beta-Laktam Grubu Antibiyotik Kalıntısının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA AĞAOĞLU
ENGİN TÜRKYILMAZ Yüksek Lisans "Sağlık Kurumlarında Örgütsel Vatandaşlık Davranışları"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
EPRAR KAPLAN Yüksek Lisans Fibromiyaljili Bireylerde Ağrı, Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY KARS FERTELLİ
ERCAN YILDIZ Yüksek Lisans Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Personelinin Prososyal Hizmet Davranışlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
ERDOĞAN DOĞAN Yüksek Lisans "Hasta Memnuniyeti"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
EREN ÖZOK Yüksek Lisans "Zara Yöresi Koyunlarına Tutunan Kene Türlerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
ERHAN YALÇINKAYA Yüksek Lisans Fasciola Hepatica ile Doğal Enfekte Sığırlarda Koagulasyon Profilleri
Tez Danışmanı : Doç. ONUR BAŞBUĞ
ERKAN GÜMÜŞ Doktora "Vitrifikasyon ve Ototransplantasyon Sonrasında Fare Overyum Dokusunun Morfoloji ve Üreme Potansiyeli Aşısından Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL KALOĞLU
ESMA ÖZMEN Yüksek Lisans Göz Kapağı Konjunktiva ve Orbita Tümörlü Hastalarda DUSP/MKP-1 Gen Ailesinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
ESRA AĞAOĞLU Doktora "Ratlarda Deneysel Sinüzitis Modelinde RME ile Sinüzitis Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN BABACAN
ESRA ALTUNSOY Doktora "Overleri Alınan Tavşanlarda, İntravenöz Tek Doz Zoledronik Asit Uygulamasının Diş Çekim Bölgesindeki Kemik İyileşmesine Olan Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TURGAY PEYAMİ HOCAOĞLU
ESRA BAŞER Yüksek Lisans Hemodiyaliz,Hastalarında Eğitim Programının Sıvı Kontrolü ve Diyete Uyum Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ESRA KARATAŞ Yüksek Lisans Obez ve Fazla Kilolu Bireylerde Beslenme Durumunun Kan Lipitleri ve Karaciğer Enzim Düzeyleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİM NUR
ESRA NERGİZ Yüksek Lisans "Sivas Kamu Hastaneleri Birliğine Bağlı Hastanelerde Kullanılan Aydınlatılmış Onam Belgelerinin Yatan Hastalarca Anlaşılabilirliğinin Ölçülmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ESRA YILDIZ Yüksek Lisans Obez Kadınlara Verilen Stres İle Baş Etme Eğitiminin Yeme Tutumu ve Stresle Baş Etme Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
ESRANUR ÇEVİK Yüksek Lisans Yeni Ag(I)-N-Heterosiklik Karben (NHC) Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antiproliferatif Aktivitelerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
EYLÜL HARAVI Yüksek Lisans Suriye Savaşının Göçmenlerdeki Bazı Hastalıkların Seyrine Olan Etkisi ve Göçmenlerin Hastalıkla Mücadelesinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİM NUR
EYÜP SULTAN UÇAR Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
EZGİ YILDIZ Yüksek Lisans Roy Adaptasyon Modeline Göre Verilen Tekrarlı Hemşirelik Eğitiminin Bariatrik Cerrahi Uygulanan Hastaların Uyum Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
FARUK TÜRKER Yüksek Lisans Acil Durumlarda Hastaların Acil Servise Başvurmadan Önce Probleme Yönelik İlaç Kullanma Davranışları ve Tıp Dışı Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
FATIMA ERDEM NUĞAYOĞLU Yüksek Lisans Sağlık Sektöründe Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumların İncelenmesi: Literatür Taraması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
FATİH AKYILDIZ Yüksek Lisans "Vaginit Öntanılı Hastalarda Trichomonas Vaginalis Görülme Sığlığının Farklı Kültür Yöntemleriyle Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMRA ÖZÇELİK
FATİH ALTAN Yüksek Lisans "Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi:Sivas İli Örneği"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
FATİH AYDIN Yüksek Lisans "Sportoto Süper Lig'inde Mücadele Eden Takımlardaki Futbolcuların Sigara ve Alkol Kullanım Sıkılığı ve Bunun Kas İskelet Sistemi Sakatlıkları Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER
FATMA AKYÜZ Yüksek Lisans Genel Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İntihar Gelişimine Yönelik Tutumları ve Bakıma Yönelik Güçlüklerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
FATMA BEKMEZ Yüksek Lisans Bir Üniversite Hastanesinin Sağlık Çalışanlarında Ekip Çalışması Tutumunun İş Doyumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
FATMA BUDAK Yüksek Lisans Eritromisinin Elektrokimyasal Davranışlarının DNA Biyosensörleri ile İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLTEKİN GÖKÇE
FATMA GÖK KAZAN Yüksek Lisans Tokat İl Merkezinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Ön Tanısıyla Hastanede Yatan Hastaların, KKKA Hastalığı Hakkında Bilgi Düzeyi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER
FATMA HASTAOĞLU Doktora günlük Yaşam Aktiviteleri ile İlgili Planlı Eğitimin Kurumda Kalan Yaşlıların Bağımsızlık Düzeyleri ve Yaşam Doyumları Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
FATMA KARACALAR BİNİCİ Yüksek Lisans Kadınların Doğumdan Sonra Kontraseptif Yöntem Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
FATMA KAYHAN Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yeşil Hastane Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
FATMA ÖZÇELİK Yüksek Lisans "Preeklampsi Gelişiminde HIF-1 alfa, Tie-2 ve CD95'in Hastalığı Patogenezi İle İlişkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENVER SANCAKDAR
FATMA ÖZTÜRK İNCE Yüksek Lisans "Bir Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
FATMA ZENGİN Yüksek Lisans "İnsan Kaynakları Sağlama ve Seçme Süreci, Özel ve Kamuda Durum Karşılaştırılması"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
FERAY KODAZ Yüksek Lisans Genetik Absans Epilepsili WAG/RİJ Sıçanlarda Vitamin D3 (1,25-(OH)2D3)'ün Diken Dalga Deşarjlarına Etkisi ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN ARSLAN
FIRAT TEPE Yüksek Lisans Orta ve Üst Düzey Hastane Yöneticilerinde Örgütsel Adalet İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkide Duygusal Emeğin Aracı Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
FİGEN ÖZŞAHİN Yüksek Lisans "Psikolojik Sözleşmenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi:Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
FİRDEVS KUZU Doktora "Yaşlı Bireylerin Bakımı ve Vericilerine Yapılan Ev Ziyaretlerinin Depresyon Stresle Başetme, Yaşam Kalitesi ve Bakım Yüküne Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
FUNDA EVCİLİ Yüksek Lisans "Akran Eğitimi Modeli'nin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Mitlerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
FURKAN DURAN Yüksek Lisans "Kroner Anjiografi Olan Hastalarda Toxoplasma Gondii Seropozitifliğinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
GAMZE GÖKSU DUMAN Yüksek Lisans Tip 2 Diyabet-Bozulmuş Glikoz Toleransı-İnsülin Direnci Hastalarının Antropometrik Ölçümleri, Beslenme Alışkanlıkları ve Hastalık- Beslenme İlişkisi Farkındalıkları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU
GAMZE ŞAHİN Yüksek Lisans Suda Çözünür Ftalosiyanın G-quadrupleks DNA Etkileşimlerinin CD Spektroskopisi ve İzotermal Titrasyon Kalorimetresi İle Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESRA BAĞDA
GAMZE TÜZÜN Yüksek Lisans Origanum Sipyleum L.(Mor Mercan) Ekstraktının Meme Kanseri Hücre Hatlarında Antiproliferatif Özelliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEYLAN HEPOKUR
GAMZE YILDIZ Yüksek Lisans Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
GİZEM ACUN Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlikte Görülen Psikososyal Sorunlar Sorunlar ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
GİZEM KETREZ Yüksek Lisans Asistan Hekimlerin ve Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin (İntern Doktorlar) Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
GONCA DEVECİ Yüksek Lisans "Eğitimin Hemodiyaliz Hastalarında Yorgunluk ve Özbakım Gücüne Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
GONCA ŞİMŞEK Yüksek Lisans "Sivas'ta Tüketilen Çiğ Sütlerde Alfatoksin M1 Varlığı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA AĞAOĞLU
GÖKHAN BAĞCI Doktora Yüksek Yağlı Diyetlerle Beslenen Farelerde Taurin Takviyesinin Kahverengi Yağ Dokusu Oluşumu Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE PINARBAŞI
GÖKHAN ERAYDIN Yüksek Lisans Sivas Numune Hastanesi'nde 2017 Yılı Doğrudan Temin ile Gerçekleşen Alımların Dağılımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
GÖKHAN GENCER Doktora "Mesleki Potasyum Permanganat Maruziyetinin Genotoksik Etkisinin Mikronukleus Tekniği ile Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LEVENT ÖZDEMİR
GÖNÜL AYDOĞAN Yüksek Lisans Meme Kanserli Kadınların Birinci Derece Akrabalarının Meme Kanseri Risk Düzeyleri ve Tarama Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
GÖZDE FIRAT Yüksek Lisans Kadınların Evlilik Doyumları ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
GÜL SERAP YARAŞ Yüksek Lisans Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel sinizm Boyutlarının İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi : Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
GÜLBAHAR TORAMAN Yüksek Lisans Lise Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
GÜLCAN AKDENİZ ELMAS Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları, Stresle Başetme Biçimleri ve Sigara İçme Profilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
GÜLCAN COŞKUN Yüksek Lisans "Yüksek Güvenirlikli Simülasyon Yönteminin Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve Klinik Karar Verme Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
GÜLCİHAN YEL Yüksek Lisans Vertigolu Bireylerde Engellilik Durumu ve Günlük Yaşam Aktivesine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
GÜLÇİN ÇAĞLAYAN Yüksek Lisans "TERT Polimorfizmi ile Mide, Kolon ve Rektum Kanserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
GÜLDAL DOĞRUYOL Yüksek Lisans "Koldaki Taşıma (Carrying Angle) Unlar Variance Üzerine Etkisinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUHİTTİN SÖNMEZ
GÜLGÜN SEVİMLİGÜL Yüksek Lisans Multipl Skleroz ile Toksoplazma Gondii'nin Olası İlişkisinin Araştırılması.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
GÜLHAN ŞENER Yüksek Lisans "Tekrarlı Cerrahi İşlem Geçiren Çocuklarda Psikososyal Semptomların Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
GÜLSEMİN ARKAT Yüksek Lisans Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine Başvuran Kadınların Meme Kanserine Yönelik Sağlık İnançlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
GÜVEN ŞENYURT Yüksek Lisans Takım Sporlarında Algılanan Antrenör, Ebeveyn ve Akran Güdüsel İklimin Sporcuların Başarı Algılamalarına Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
HABİBE ŞAHİN Yüksek Lisans Avrupa Birliği Sürecinde Sağlık Politikaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
HACER AKKOYUN Yüksek Lisans Kadınların Jinekolojik Yakınmaları ve Çözümleri ile Jinekolojik Kanserlerden Korunma Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
HAKAN ÇELİK Doktora İzole Safra kesesi ve Akut Kolesistitte Hidrojen Sülfürün Nörolojik ve Nörolojik Olmayan Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
HAKAN ÖZDEMİR Yüksek Lisans "İzole Kobay Safra Kesesinde Kannabinoid Reseptörlerinin Varlığının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞAHİN YILDIRIM
HALE NUR YERLİKAYA Yüksek Lisans "Oleandrinin Aldosteron Varlığında Çeşitli Kanser Hücreleri Üzerinde Sitotoksit Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT SARAÇ
HALİL KAYA Yüksek Lisans Sivas'ta Mezbahanelere Yakın Yerleşim Yerlerinde İnsan Kistik Echinococcosis Seroprevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
HAMDİ KARAHAN Yüksek Lisans Latent Tüberküloz Tanısında İnterferon Gama Salgısı Testi ve Tüberkülin Deri Testinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA ZAHİR BAKICI
HAMİT KUTLUCA Yüksek Lisans "Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji ve Kadın Doğum Hastalıkları Polikliniklerine Üretral Yada Gental Enfeksiyon Şikayeti ve Başvuran Hastalarda Chlamydia Trachomatis ve Neisseria Gonorrhoeae Bakterilerinin Sıklığı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA ZAHİR BAKICI
HAMİT YILDIRIM Yüksek Lisans Parkinsonlu Hastalarda Kostipasyon ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
HANDAN GÜNEŞ Yüksek Lisans "Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Koenzim Q10'un Diken Dalga Deşajlarına Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
HANDE CENGİZOĞLU Yüksek Lisans Gebe Kadınların Sigara Kullanımı ve Pasif Sigara Dumanına Maruziyetinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
HANIM EDA GÖKTAŞ Yüksek Lisans "Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrasında Egzersizle Birlikte Kinesiotaping Uygulamasının Etkinliği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELVİN BALKİ
HARUN GÜREŞÇİ Yüksek Lisans "Manda Sütlerinde Alfakolsin M1 Varlığının Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN ALEMDAR
HARUN KIRAL Yüksek Lisans Sporda Özerk Yönetim Anlayışının Spor Federasyonları Kapsamında İncelenmesi: Türkiye Tenis Federasyonu Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
HASAN BABACAN Doktora "Rapid Maksiller Ekspansiyonun Nazal Mukosilier Aktivite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN CENK DORUK
HASAN HÜSEYİN ÇAM Doktora "Adolesanlarda İnternet Bağımlılığı Prevalansı İle İnternet Bağımlılığı Düzeyinin Beden Kitle İndeksi ve Psikopatolojik Septomlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİM NUR
HASAN İLHAN MUTAF Doktora "Hızlı Üst Çene Genişletmesi Sırasında ve Sonrasında Trombositten Zengin Plazma Uygulamasının Tavşan Midpalatal Sütüründaki Kemik Oluşumu Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ALTUĞ BIÇAKÇI
HATİCE ERDEM Yüksek Lisans İnmeli Bireylere Bakım Verenlerde Bakım Yükü ve Merhamet Düzeyi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY KARS FERTELLİ
HATİCE YEŞİLKAYA Yüksek Lisans Gebe Kadınların Uyku Sorunları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
HATİCE YILMAZ Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlık Politikası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
HAVVA KANAK Yüksek Lisans Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Aile Üyelerinde Anksiyete ve Sosyal Destek Durumunun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
HAYRİYE TÜRKOĞLU Yüksek Lisans Sivas il Merkezindeki Orta öğretim 7. ve 8. sınıf Öğrencilerinin Sağlık Bilgi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN HALDUN SÜMER
HİCRAN ÖZDEMİR Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
HİLAL AKSOY Yüksek Lisans "Gebelerin Sosyal Destek Algısı ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
HİLAL SARIKAYA Yüksek Lisans Çiğ Koyun ve Keçi Sütlerinde Tetrasiklin Grubu Antibiyotik Kalıntısının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMA AĞAOĞLU
HURİ YILMAZ IRMAK Yüksek Lisans "Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi Devlet Hastanesinde Yatan Hastalarda Kişisel Hijyen ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışların İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİM NUR
HURİYE KARATAŞ Yüksek Lisans Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği Geliştirilmesi Gerçeklik ve Güvenilirlik Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
HÜLYA KOÇYİĞİT Yüksek Lisans Snearyo Temelli Yüksek Gerçekli ve Tekrarlı Simülasyon Yönetiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalara Eğilim, Öz Etkililik-Yeterlilik ve Durumsal Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
HÜLYA MACİT Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Güven ve Örgütsel Sinizim Kavramı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
HÜSEYİN GÜNEŞ Yüksek Lisans "Karaciğer Nakli (Transplantasyon) Öncesi Hastaların Yaşam Kalitesi ve Kaygı Durumlarının Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
İBRAHİM BALLI Yüksek Lisans "Sağlıkta Kalite ve Ulusal Akreditasyon Sistemi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
İBRAHİM BİÇER Yüksek Lisans "Lomber Disk Herniasyonu Ameliyatı Yapılacak Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Ağrı, Uyku ve Yaşam Kalitesi Etkileniminin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
İHSAN SAMİ GÜVENÇ Doktora "Ortodontide Ankraj Amaçlı Kullanılan Minividaların Tekrar Kullanılabirliğinin İncelenbmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN CENK DORUK
İLAYDA ÇİFTÇİ Tezsiz Yüksek Lisans Türkiye'de Boşanma Konusunda 2010 ile 2019 Yılları Arasında Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
İLAYDA TEKTAŞ Yüksek Lisans Madde Bağımlılığı Tanısı Almış Bireylerde Benlik Saygısı ve Sosyal Dışlanma Algıları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMRA KOCATAŞ
İLHAMİ S ŞİMŞEK Doktora "Lokal Olarak Uygulanan Platelet-Rich Fibrin (PRF) ve Rifamisinin Koronal Açıklığı Olan Dental İmplantların Osseointegrasyonu Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH İLKER ÖZEÇ
İLKAY YURTSEVER Yüksek Lisans Bir Üniversite Hastanesinde Kullanılan Hemşirelik Bakım Planını İyileştirme Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
İLKNUR AKGÜN Yüksek Lisans "Erken Postpartum Dönemde Verilen Ebelik Bakımının Annenin Memnuniyet Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
İLKNUR KAYAPINAR Yüksek Lisans Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Geçirecek Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Kaygı ve Uyku Kalitesinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
İLKNUR PALAZ Yüksek Lisans Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
İLKNUR VERGİ Yüksek Lisans Şizofreni Hastalarında Benlik Saygısı Obezite ve İlaç Uyumunun Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
İMRAN AKGÜL ÇETİN Yüksek Lisans Bipolar Bozukluğu Olan Hastalara Verilen Stresle Başetme Eğitiminin Stres Belirtileri, Algılanan Stres Düzeyi ve Stresle Baş etme Tarzlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
İREM CİVELEK Yüksek Lisans Primipar Kadınların Doğum Sonu Ebeveyn Öz Yeterlilik İle Emzireme Öz Yeterlilik Algılarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
İREM MALATYALI Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
İSA ŞAHİN Yüksek Lisans "Sağlık Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeylerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
İSMAİL SARI Yüksek Lisans "Çözünür Epoksit Hidrolaz Geni (EPHX2) Promotor Bölgesinin Metilasyon Düzeyi ve K55R Polimorfizm Sıklığı ile Preeklampsi Hastalığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 11,12- Dihidroksieikosatrienoik asit (11,12-DHET) üzeylerinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE PINARBAŞI
İSMAİL ÜNALAN Yüksek Lisans İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Sivas Halk Sağlığı Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
İSRAFİL DENİZ Yüksek Lisans Ortaöğretim Öğrencilerinin Spor Ürünlerine Yönelik Marka Tutumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
İZZET KARATAŞ Yüksek Lisans Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algısı ve İş Dünyası
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
KAAN ÇİMEN Yüksek Lisans "Orta ve Güney Anadolu'da Yetişkin Kafa İskeletlerinde Pterion Tipleri ve Morfometrisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLHAN OTAĞ
KADİR YILDIZ Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesinde Sağlık Alanında Eğitim Gören Öğrencilere Verilecek Temel Afet Bilinci Eğitiminin Afet Bilinci Bilgi Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LEVENT ÖZDEMİR
KİBAR GENÇ Yüksek Lisans Temel Hareket Becerilerinin 4 Yaş Gurubu Çocukların Motor Gelişim Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÖZGÜL
KORAY KELEŞ Yüksek Lisans "Etkileşimsel ve Dönüşümsel Liderliğin İşten Ayrılma Niyeti ve İş Performansına Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
KORAY ÖZER Doktora "Ratlarda Oluşturulan Kritik Boyutlu Kemik Defektlerine Doksisiklin veya Rifamisin ile Karıştırılarak Uygulanan Sığır Kaynaklı Demineralize Kemik Greftinin Kemik İyileşmesine Histomorfometrik Olarak İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. H.HÜSEYİN KÖŞGER
KORAY SARIDAL Yüksek Lisans Gıda Örneklerinde Tetrasiklin Kalıntılarının İzlenmesi İçin Analitik Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
KÜBRA BAŞOL Yüksek Lisans "Deneysel Hipertiroidi Oluşturulmuş Sıçan Ovaryumlarında VASA(DDX4) ve IFITM3 İmmünolakalizasyonlarının Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
KÜBRA ERTURHAN TÜRK Yüksek Lisans "Meme Kanserli Kadınlarda Mastektominin Yaşam Kalitesi ve Beden İmajı Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
KÜBRA HAVVA TOKSOY Yüksek Lisans Primipar Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı ve Emzirme Tutumu Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜŞRA CESUR
KÜBRA KARACA Yüksek Lisans Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarında Yarışan Sporcuların Hedef Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
KÜRŞAT KOÇ Yüksek Lisans "Hastanede Çalışan Hemşirelerin Mesleki Yasa-Yönetmelikler Hakkındaki Bilgi ve Otonomi Düzeylerinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
MEHMET ALİ ÖZDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Hizmetlerinde Triaj Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MEHMET CEMAL ALDEMİR Yüksek Lisans "Malatya İli Çevresinde Bulunan Buzağlarda Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV)'nun Prevalansının Araşırılmasıé
Tez Danışmanı : Doç. ONUR BAŞBUĞ
MEHMET OTUGÜZEL Yüksek Lisans "Ankilozan Spondilit Hastalarında Galektin-1, Galekten-3, Galektin-9, Düzeylerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
MEHMET TUGAY EREN Yüksek Lisans Endoskopi ve Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Entamoeba Histolytica, Giardia İntestinalis ve Cryptosporidium SPP Sıklığının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
MEHMET VEYSİ KAYA Yüksek Lisans Türk Sağlık Sisteminin Panel, Veri ve Karşılaştırmalı Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi ve bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
MEHTAP ALİM Yüksek Lisans "Kanser Tedavisi Alan ve Diabetli Hastalarda Anti-Toxoplasma Gondii Antikorları Seroprevalansı"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMRA ÖZÇELİK
MEHTAP ŞAHİN Yüksek Lisans Fibroblast Hücre Kültüründe JAK-STAT Sinyal Yolağı İnhibisyonunun Kollajen Biyosentezi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AYDIN
MELAHAT SUSAMIŞ Yüksek Lisans Sivas Bölgesinde Yetişen Sarı Kantaron Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ALİM
MELİKE NUR DOĞAN Yüksek Lisans HPV-DNA Testi Yaptırmak İçin Başvuran Kadınların Benlik Saygısı ve Utangaçlıkları ile Serviks Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
MELTEM ÇELİK Yüksek Lisans "Ameliyat Öncesi Aç Kalma Süresinin Hastalar Üzerindeki Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
MELTEM KORKMAZ Yüksek Lisans "Huzur Evinde ve Evde Ailesi İle Yaşayan Yaşlılarda Depresyon ve Yalnızlık Durumlarının Karşılaştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LEVENT ÖZDEMİR
MELTEM ŞAHİN Yüksek Lisans "Spiritualitenin Gebeliğe Etkisinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
MERAL AKGÜL Yüksek Lisans "Hemodiyaliz Hastalarına Uygulanan Progresif Gevşeme Egzersizinin Anksiyete Düzeyi ve Uyku Kalitesine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
MERAL BAŞÇIL Yüksek Lisans "Sağlık Yönetiminde Liderlik ve Önemi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
MERAL KARABEY Yüksek Lisans "Sivas İl Merkezinde Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
MERAL KARATAŞ Yüksek Lisans "Kadınların Prekonsepsiyonel Dönemdeki Sağlık Riskleri ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
MERVE AYDIN Yüksek Lisans MİR-144 ve FOXO-1 İlişkisinin Meme Kanseri Hücreleri Üzerinde Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZGE ÇEVİK
MERVE AYDOĞAR Yüksek Lisans Diyabet Hastalarına Sağlık İnanç Modeli Doğrultusunda Verilen Eğtimin Hastaların Sağlık İnancına Öz Etkililik Algısına ve Karar verme Düzeyine Etkisi: Bakım Etiği Boyutuyla
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM
MERVE BEKTAŞ Yüksek Lisans Hemşirelerin Organ Bağışı Tutumlarının Merhamet Duygularıyla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLAY YILDIRIM
MERVE CAN Yüksek Lisans Hekimlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile İhbarcılık (Whistleblowing) Düzeylerinin İncelenmesi: Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
MERVE DOĞAN Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Ölçülmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
MERVE ERGÜL Doktora "İzole Gebe Sıçan Myometriyumunun Kasılma Hareketleri Üzerinde Adrenerjik, Prunerjik, Kannabinoid ve rhoA/rho-kinaz Sistemine Etkili Ajanların Yanıtlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BÜLENT SARAÇ
MERVE KARAKURT Yüksek Lisans Sivas ili Ortaokul Adölesan Çağ Öğrencilerinde Skolyoz Prevalansı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
MERVE KOCA Yüksek Lisans Doğum Eyleminin 4. Evresindeki Obez Kadınlarda Beden Algısının Benlik Saygısı ve Emzirme Tutumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
MERVE SARIKAYA Yüksek Lisans Antideprasan İlaç Kalıntılarının Atık Sularda İzlenmesi İçin Kromatografik Yöntem Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
MERVE ŞİMŞEK Yüksek Lisans Türkiye Muhasebe Standardı 16'ya göre Maddi Duran Varlıkların Sağlık Kurumlarında Muhasebeleştirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MERVE TAŞ Yüksek Lisans Erkek Beyaz Yeni Zelanda Tavşanında Oral Antidiyabetik Ajanlar Metformin, Roziglitazon ve Repaglinid'in Diyabetik Anjiopati Üzerindeki EtkilAerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ALTUN
MERVE YILDIRIM Yüksek Lisans Primer İnfertilitenin Kadınların Yaşam Kalitesine, Depresyon Durumlarına ve Stresle Başa Çıkma Davranışlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
MERYEM EŞDEMİR Yüksek Lisans "İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
MERYEM OTU Yüksek Lisans "Kardivasküler Hastalığı Bulunan Bireylerde Sağlığı Geliştirme Modeline Göre Verilen Bireysel Fiziksel Aktivite Danışmanlığının Kardiyak Risk Faktörleri ve Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
MESUT DİREK Yüksek Lisans "Multple Skleroz Hastalarında Yürüme Bozukluğu ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
METİN DURMAZ Yüksek Lisans Futbol Kulüplerinin Borsa Performanslarını Etkileyen Değişkeler Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZÜHAL YURTSIZOĞLU
MHD YOUSSEF JAWISH Yüksek Lisans Glikoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G-6-FDH)Aktivitesi Üzerine Poliaminlerin (Agmatin, Putrisin, Spermidin ve Spermin) in Vitro Etkileşimlerini İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
MİHRAP KARAKAYA Yüksek Lisans Chiari Malformasyon Tanılı Yetişkin Grup ile Sağlıklı Yetişkin Grubun Kognitif Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL ÖZÜM
MUHAMMED AKİF SAMİ TOKER Yüksek Lisans Çağrı Merkezi Çalışanlarının Genel Ruhsal Durumları ve İş Yaşam Kalitesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
MUHAMMED SEYİDÖMER Yüksek Lisans Sivas'ta Suriyeli Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Ulaşım ve Yaşadığı Sorunlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
MUHAMMED SUFİ Yüksek Lisans Origanum Hypericifolium Ekstraklarının Antioksidan Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEYLAN HEPOKUR
MUHAMMET BEKTAŞ Yüksek Lisans "Psikiyatrik Sorunları Olan Bireylerde Toxoplasma Gondii Seropozitifliğinin Elisa Yöntemiyle Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEMRA ÖZÇELİK
MUHARREM AŞUDU Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarında Obezite Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
MUHARREM ERDAŞ Yüksek Lisans Farklı Aile Tipi İşletme ve Çiftliklerde Yetiştirilen Sığırlarda Kolostrum Kalitesinin Belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
MUKADDES BEYZA GÜLER ESEN Yüksek Lisans Biberiye ve Kekik Esansiyel Yağlarının Hindi Köftesinin Raf Ömrü Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEYDA ŞAHİN
MURAT SAĞLAM Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine Başvuran Hastalarda Hepatit A Seroprevalansı ve Epidemiyolojik Verilerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CEM ÇELİK
MURAT ŞAHİNBAY Yüksek Lisans "Dünya'da ve Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyonun Tarihsel Gelişimi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
MUSA REŞBER Yüksek Lisans "Sağlık Kurumlarında Şiddet"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MUSTAFA AKBULUT Yüksek Lisans "Türkiye'de Evde Sağlık Hizmetleri: Sivas Örneği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
MUSTAFA ESEN Yüksek Lisans Bakır, Çinko, Mangan ve Selenyum İz Element Kombinasyonunun Buzağı Bağışıklığı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALPARSLAN COŞKUN
MUSTAFA ORHAN Yüksek Lisans Sağlık Yöneticilerinin ileri maliyet yöntemleri ve Kararlılık Hakkındaki Değerlendirmeleri; 8. Sağlık Hizmet Bölgesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MUSTAFA TOYOĞLU Doktora "K3XF Kanal Eğelerinin Resiprokal, Adaptif ve Rotasyonel Hareketli Preparasyon Sistemleriyle Kullanımlarının Apikalden Taşan Sıvı ve Debris Miktarına Etkilerinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DEMET ALTUNBAŞ
MÜCAHİT ÇİĞDEM Yüksek Lisans Hastaneye Başvuran Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaşam Kalitelerine Etkisi, Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZÜHAL YURTSIZOĞLU
MÜJGAN DEMİR Yüksek Lisans Tip 2 Diyabetli Hastaların Sağlık İnançları ve Tedaviye Uyum Durumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
MÜMTAZ HAKAN ÖZEL Tezsiz Yüksek Lisans Aile İçerisinde Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
NACİYE DİLRUBA TEKTAŞ Yüksek Lisans Sivas İli Genç Yetişkin ve Yetişkin Serebral Palsili Breylerde Eklem Limitasyonu, Fonksiyonel Bağımsızlık, Ağrının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYNUR OTAĞ
NACİYE YUVACI Yüksek Lisans "Menopoz Dönemindeki Kadınların Menopoz Dönemi İle İlgili Bilgi, Yakınma ve Başetme Durumları"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
NADİYE GÜREL Yüksek Lisans Romatoid Artritli Hastalarda Verilen Eğitimin Tedaviye Uyum ve Fonksiyonel Duruma Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
NAZIM ESERYEL Yüksek Lisans Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında miR-126-3p ve miR-1425p İfade Düzeylerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERDAL ARSLAN
NAZİRE DOĞAN SERKAN Yüksek Lisans Batın Ameliyatı Geçiren Ağrı Şiddetinin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
NAZLI ALKAN Yüksek Lisans Emzirmenin Prematüre Bebeklerin ve Annelerinin Konfor Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA BURCU YURTSAL
NECATİ ÖZPINAR Doktora "BALB/c Farelerde Oluşturulan Kutanöz Leyismaniyozun Tedavisi Üzerine Makrofaj Spesifik Antikor Bağlı Grafen Oksit Nanopartikülleri ile Fototermal Uygulamanın Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
NEFİSE UÇAR Yüksek Lisans "Preterm Eylem Tanısı İle Hastanelerde Yatan Gebelerin Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Hastane Stresörleri ile İlişkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
NERGİS DOĞAN Yüksek Lisans Amfizem Hastalığında Adropin, Desnutrin ve Glukagon Benzeri Peptid-1 Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
NESLİGÜL AYBEK Yüksek Lisans Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Bireylerde Kaşıntının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA ÖZKAN TUNCAY
NESLİHAN SAYIN Yüksek Lisans Erken Gebelik Kaybı Yaşayan Kadınlarda Posttravmatik Stres Bozukluğu ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
NEZİHA AYDOĞDU Yüksek Lisans Cerrahi Kliniklerinde Kan Transfüzyonu Yapılan ve Yapılmayan Hastaların Transfüzyona Yönelik Görüş ve Beklentileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
NİGAR (ARSLAN) İNAN Yüksek Lisans "Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Akran Baskısı ile İlişkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
NİHAN BAYINDIR Doktora İntrauterin Büyüme Geriliğinin Sıçan Karaciğeri Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
NİLİFER ŞAHİN Yüksek Lisans "Mortalitesi Yüksek Kliniklerde Çalışanlarda Tükenmişlik, Duygusal Emek, İşten Ayrılma Niyeti ve İş Performans Değerlendirmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
NURAY MÜGE ÇETİNDAĞ Tezsiz Yüksek Lisans Otistik Çocukların Ailelerinin Psikolojik Sağlamlıklarının Geliştirilmesinde Aile Danışmanlığı Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
NURBENGÜ YILMAZ Doktora "Direk ve İndirek Bonding Tekniğinde Proflaktik Ozon Uygulamasının Etkinliğinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN CENK DORUK
NURCAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans "Sivas İli ve Çevresindeki İçme ve Kullanma Sularında Enterokokların Varlığının Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ATİFET YASEMİN ÖZTOP
NURDAN KAYA Yüksek Lisans "Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Ruhsal Sağlık Durumları ve Yaşam Kaliteleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
NURDAN ÖZCAN Yüksek Lisans "Göğüs Tüpü Çıkarma İşlemi Öncesi Progresif Kas Gevşeme Egzersizi, Soğuk Uygulama ve Lokal Anestezinin Hastanın Ağrı, Konfor Düzeyi ve Yaşam Bulguları Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
NURHAYAT BERK Yüksek Lisans "İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Adalete Etkisi Kamu Hastanesi Örneği"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
NURHAYAT POLAT Yüksek Lisans "Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Otonomi Düzeyi, Problem Çözme Becerisi ve Bu iki Değişken Arasındaki İlişki"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
NURULLAH DEMİRKOPARAN Yüksek Lisans "Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Rekabetçi Denge"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUĞBAY İNAN
OĞUZ BURAK YILMAZ Yüksek Lisans Kangal Akkaraman Koçlarında Bazı Androlojik Özelliklerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPER KOÇYİĞİT
OĞUZHAN ÇALI Yüksek Lisans Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İç Anadolu Bölge Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
ONUR AÇIKGÖZ Yüksek Lisans Muhasebede Hata ve Hilelerin Önlenmesinde Mali Hizmet Çalışanlarının Sorumluluğunun Tespitine Yönelik Bir Araştırma; Sivas İli Sağlık Kurumları Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
ORHAN GAZİ YILDIZ Yüksek Lisans Lise ve Üniversitede Okuyan Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Fobi-Sosyotropi-Otonomi Düzeyi, Bu İki Değişken Arasındaki İlişki Durumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
OZAN KONATEKE Yüksek Lisans Hemşirelerde Mesleğe Bağlılığın Tıbbi Hataya (Malpraktis)Eğilim Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
OZAN ÖNDER Yüksek Lisans Peri-İmplantasyon Döneminde Sıçan Endometriumda Wnt-ß Katenin Yolağının Angiogenetik Faktörler Üzer ndeki Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL KALOĞLU
ÖMER FARUK ÇEÇEN Yüksek Lisans "Yataklı Sağlık Kuruluşlarında Yönetsel Sorunların İncelenmesi, Bir Devlet Hastanesi ve Bir Üniversite Hastanesi Örneği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ÖZCAN KARATAŞ Yüksek Lisans Hayvan Sağlık Sigortası Yaptırma İsteğini Etkileyen Faktörler Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
ÖZER GÜNGÖRDÜ Yüksek Lisans "Sivas İli Merkez Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Parazit Varlığının Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL DEĞERLİ
ÖZGE KISAOĞLU Yüksek Lisans "Gebelik Sürecinde Ruhsal Durum ve Benlik Saygısı: Bir İzlem Çalışması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
ÖZGE ÖZKAYNAK Yüksek Lisans Üremik Sıçan Derisinde FGF23 Ekspresyonun ve FGFR1 Histopatolojik Değişimlerinin Belirlenmesi ve Mineral Konsantrasyonu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEMA TULAY KÖZ
ÖZGE ÜSTÜN Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılığın Değişime Karşı Tutuma Etkisinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ÖZGÜL YAŞAR SOYAL Yüksek Lisans "Multiple Sklerozlu Kadın Hastalarda Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ÖZGÜN ÜNAL Yüksek Lisans "Dış Kaynak Kullanımı İle Oluşan İstihdam Farklılıklarının Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
ÖZKAN SEMİH ÇANKAYA Doktora "İskeletsel Sınıf II Tedavilerinin Profile Etkisinin Farklı Burun Tiplerine Göre Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ALTUĞ BIÇAKÇI
ÖZLEM AKGÜN Yüksek Lisans Annelerin Doğum Sonu Konfor Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
ÖZLEM DELİBAŞ Yüksek Lisans "PIWI-piRNA Yolağında Rol Alan TDRD9 ve Miwi Proteinlerinin Polikisti Over Sendromu Oluşturulmuş Fare Modelinde İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
ÖZLEM DENİZ Tezsiz Yüksek Lisans Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Sermaye
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
ÖZLEM ZORLU GÜNAY Yüksek Lisans Bir Üniversite Hastanesinde Vardiya Usulü Çalışan Evli Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ile Evlilik ve Cinsel Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
ÖZNUR KARAKÖSE Yüksek Lisans "Gebelikte Görülen Demir Eksikliği Anemisinin, Gestasyonel Depresyon Riski Açısından Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLEK BİLGİÇ
PAMUK ÖZGÜN OVA Yüksek Lisans "Sağlık Turizmi Kapsamında Termal Tesislerde III. Yaş Grubu Müşterilerinin, Hizmet Kalite Algıları: Sivas İli Örneği"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
PELİN ÇELİK Doktora Web Tabanlı Eğitimin Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sedasyon YönetimiBilgi ve Uygulamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
PERİHAN BÜŞRA DERBENTOĞLU Yüksek Lisans Spor Yapan ve Yapmayan Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
PERVİN DEMİR Yüksek Lisans Koroner Anjiografi Yapılacak Hastalara Verilecek Öğretimin Anksiyete Düzeyi ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
PINAR KOÇKANAT Yüksek Lisans "Kız Öğrencilerin Jinekolojik Kanserlerden Korunma Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile İlişkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
PINAR YILMAZ Yüksek Lisans "Obezite Cerrahisi Geçiren Bireylerin Değişen Beden İmajının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
RABİA BAŞARA Yüksek Lisans "Obeziteye Bağlı Risk Faktörlerinin Bel Çevresiyle İlişkisinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAFİZE SEZER
RABİA BAYRAM Yüksek Lisans Diyabetli Hastalarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ile Metabolik Kontrol Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
RAHMİ YILDIZ Yüksek Lisans İlköğretim İkinci Kademe Beden Eğtimi ve Spor Dersi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
RASİM HAMUTOĞLU Yüksek Lisans Peri-İmplantasyon Döneminde Sıçan Endometriumda Wnt-ß Katenin Yolağının Matrix Metalloproteinaz Ekspresyonundaki rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
RECEP İNCE Yüksek Lisans Örgütlerde Çatışma Yöntemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
RESUL EKREM AKBULUT Yüksek Lisans "Hastanemizde Escherchia coli ve Klebsiella Pneumoniae Bakterilerde Karbapenem Direnç Durumu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA ZAHİR BAKICI
REYHAN YALÇIN Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMİNE ALTUN YILMAZ
RIDVAN ŞİMŞEK Yüksek Lisans "BALB/c Farelerde Oluşturulan Kutanöz Leyismaniyozun Tedavisi Üzerine Benzothiazol 'ün Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
RUKİYE DURAK Yüksek Lisans "Sivas İli İçme ve Kullanma Sularında Enterohemorajik Escherichia coli (O157:H7) Suşu'nun Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEYNEP SÜMER
RUKİYE KARACA VOLKANER Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlikte Aile Tutumlarının Öfke ve Saldırganlığa Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
RUKİYE KUZUCUOĞLU Yüksek Lisans Eser Düzeyde Kaptopril Tayini İçin Zenginleştirme Sonrası Koromatografik Yöntem Geliştirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
RUKİYE MENEMENCİOĞLU Doktora Timokinon'un Diabetik Nöropatik Ağrı Üzerindeki Etkisinin ve Etki Mekanizmasının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL YILDIRIM
RUKİYE SOYAK Yüksek Lisans Hemşirelerin Meme Kanseri ve Tarama Davranışlarına İlişkin Bilgilerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
RUZİYE DEMİREZEN Yüksek Lisans "Gebelikte Annelik Rolü ve Gebeliğin Kabulünün Evlilik Uyumuna Etkisi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
SABRİ ÜRGÜP Yüksek Lisans "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Üç Farklı Bölümde Okuyan Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi CEM SİNAN ASLAN
SADIK GENÇOĞLAN Doktora "Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Kritik Boyutlu Kemik Defektlerine Uygulanan Sığır Kaynaklı Demineralize Kemik Greftinin Kemik İyileşmesine Olan Etkisinin Otojen, Allojenik ve Sentetik Greftleri Karşıulaştırılmasının Histomorfometrik Olarak İnce
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TURGAY PEYAMİ HOCAOĞLU
SAFİYE ÇEVEN Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik ve İfşa (Whistleblowing) Düzeylerinin İncelenmesi: Üniversite Hastanesi Örneeği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
SALİH BURAK GÜLER Yüksek Lisans Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyonlarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SALİH KARAHAN Yüksek Lisans "Ateroskleroz Hastalarında İnterlökin 6 ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER POYRAZ
SALİH NARLIÇAY Yüksek Lisans Kangal Akkaraman Koçu Spermalarının Seminal Plazmasına Farklı Isı Uygulamalarının Kısa Süreli Saklanmasında Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BARIŞ ATALAY USLU
SARE AKTAŞ Yüksek Lisans "Entübe ve Sedatize Yoğunbakım Hastalarının Ağrı Davranışlarını Belirleme"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SEDA AKUTAY Yüksek Lisans Göğüs Tüpü Takılmış Hastaların Ağrı Düzeyi ve Uyku Kalitesinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SEDA GÜRAY Yüksek Lisans Gebelere Verilen Eğitimin Ağız ve Diş Sağlığı Davranışlarına ve Bilgi Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
SEDA ÖZFİDANCI Yüksek Lisans Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Üzerine Etkisi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
SEDAT KAHYA Yüksek Lisans Tematik Spor Lisesi Öğrencilerinin Performans Duygu Durumları ve Spor Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKİBİŞ
SEDAT ŞAHİN Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Motivasyon
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SEFA ELDEMİR Yüksek Lisans Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Geçirmiş Olan Hastaların Postoperatif Kinezyofobi, Proprioseptif Duyu ve Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELVİN BALKİ
SEFA YILDIZ Yüksek Lisans Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışanlarının Duygusal Emek Boyutları ve İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
SEFER TÜRK Yüksek Lisans Neonatal Buzağı İshallerinde Karaciğer ve Lipid Profili Üzerine Araştırmalar
Tez Danışmanı : Doç. ONUR BAŞBUĞ
SEFKAN HASDEMİR Yüksek Lisans "Çatışma Yönetimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SEHER DURUKAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Acinetobacter Baumannii İzolatlarının Klonal İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CEM ÇELİK
SELÇUK KAYA Yüksek Lisans Futbolda Devre Arası Uygulanan Farklı Toparlanma Tekniklerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUTLU CUĞ
SELİM PARLA Yüksek Lisans Gebelikte Depresif Semptom Yaygınlığı ve Depresif Semptomların Doğum Korkusu ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
SELMAN DURSUN Doktora "İskeletsel Sınıf II Maloklüzyona Sahip Büyüme-Gelişim Dönemindeki Bireylere Uygulanan Fonksiyonel Ortopedik Tedavinin Baş ve Vücut Postürü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ ALTUĞ BIÇAKÇI
SEMA BİÇER Tezsiz Yüksek Lisans Evlilik Uyumunda Eşler Arasındaki İletişimin Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
SEMA HAZIRBULAN Yüksek Lisans Acil Serviste Hasta Memnuniyet Ölçeği'nin (Brief Emergency Deparment PatientSatisfaction Scale) Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SEMA ÜNVER Tezsiz Yüksek Lisans Sınav Kaygısı ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
SEMRA AYDOĞAN Yüksek Lisans "Antiepileptik Tedavi Alan Ratlarda Radyasyonunun EEG Dalgalarına Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEMA TULAY KÖZ
SEMRA BAYRAK ÇEKEN Tezsiz Yüksek Lisans Aile İçinde Çocuğa Yönelik şiddet ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
SEMRA KOÇ Yüksek Lisans "Kemoterapi Uygulanan Hematolojik Kanser Tanılı Hastalarda Kemoterapi Semptomları Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA ÖZKAN TUNCAY
SERAP ÇETİN Yüksek Lisans 6-17 Yaş Arasındaki Normal Gelişim Gösteren Çocukların ve Özel Gereksinimli Çocukların, Çocuk-Anababa İlişkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDAĞ YILDIRIM
SERCAN KAPANCIK Yüksek Lisans "Tip-2 Diyabetli ve Meme Kanserli Hastalarda İnsan Antimikrobiyal Katyonik Peptitlerin Düzeylerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SERDAR ERDOĞAN Yüksek Lisans Kalp ve Damar Cerrahisi Hastaların Taburculuk Bilgi Gereksiniminin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
SERKAN AKSOY Doktora "Süt Dişlerinde Kök Kanal Tedavisinde Kullanılan Farklı Nikel Titanyum Preparasyon Sistemlerinin Apikalden Taşan Sıvı ve Debris Miktarı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ARİFE KAPTAN
SERKAN CAN Yüksek Lisans Lipidomik Yaklaşım Kullanarak Tüberkiloz Hastalığı için Lipid Belirteçlerinin Saptanması ve Tedavi Süresince Değişen Lipid Türlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SERAP ŞAHİN BÖLÜKBAŞI
SERKAN ÇELİKGÜN Yüksek Lisans Sivas İlinde 2004-2014 Yılları Arasında Görülen Kanser Vakalarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAİM NUR
SERKAN KAPANCIK Yüksek Lisans "Akciğer Kanserli Hastaların Plazmalarında Poliamin Yolağına Ait Enzim Düzeyleri ve Oksidatif Stres İndeksi Tayini"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEYSEL KENAN ÇELİK
SERPİL ERŞAN Doktora "Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığında Oksidatif, Nitrosatif ve Glikosatif Stres Düzeyleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
SERPİL ÖZDEN Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
SERPİL YILDIRIM Yüksek Lisans "Sivas İl Merkezinde Çalışan Ebelerin Meslekte Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
SERVET CIRITCI Yüksek Lisans Alt Sigma Metedo ve Sağlık Kurumlarında Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SEVAL BURUKÇU Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlık Turizmin Gelişimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SEVGİ KELEK Yüksek Lisans "Erken Postpartum Dönemde Kullanılan Ayva Çekirdeği Jölesi ve Anne Sütünün Meme Başı Çatlağı Oluşumuna Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
SEVİLAY SOYAL Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Hasta ve Çalışan Güvenliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SEVİM BAŞKAN ÇÖP Yüksek Lisans "İlaç Uygulama Hatası (Medication)Administration Eror Survey) Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirliği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SUZAN TEK
SEVİNÇ ÇAMDALI Yüksek Lisans Isırgan Otu Yaprağı Özütünün Anti-Malaryal Etkisinin Fare Modelinde Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
SEVİNÇ ŞİMŞEK Yüksek Lisans "Normal ve Deneysel Polikistik Over Sendromu (PCOS)Oluşturulan Sıçan Ovaryumlarında AQP7, AQP8, AQP9'un İmmünolokalizasyonu"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CELAL KALOĞLU
SEVTAP KANİ Yüksek Lisans "Kadınların Kanserden Korunmaya Yönelik Olarak Jinekolojik Muayene Yaptırmalarını Etkileyen Bazı Faktörler"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
SİMGE SEZENLER Yüksek Lisans Gebelerde Depresif Semptom Yaygınlığı ve prenatal Bağlanma Düzeyinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
SİNAN KUZUCU Yüksek Lisans Fasciola Hepatica ile Doğal Enfekte Sığırlarda Antioksidan Seviyesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAHİD TEVFİK AĞAOĞLU
SİNEM ÇOBAN Yüksek Lisans "Kadınların Sezaryen Doğum Tercihi ve Etkileyen Faktörler"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA FERİT KOÇOĞLU
SİNEM DEMİR Yüksek Lisans Sivas Yöresinde İzole Edilen Francisella Tularensis Subsp, Holarctica İzolatlarının Moleküler Filogenetik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ATAŞ
SİNEM KÖNÜLŞÖK Yüksek Lisans İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURİYE ERBAŞ
SİNEM SARIÇOBAN Yüksek Lisans "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Şiddetin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
SUAT SERHAN ALTINTEPE Doktora "Osteoporotik Ratlarda Oluşturulan Deneysel Periodontitis Modelinde Kemik Rezorbsiyonu Üzerine Sistematik Olarak Alınan Melatoninin Etkisinin Histopatolojik ve Histomorfometrik Açılan Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜLYA TOKER
SULTAN UZUN Yüksek Lisans "Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Profilleri, Madde Bağımlılığından Korunma Konusundaki Öz Yeterlikleri ve Önleme Konusundaki Görüşleri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
SUNA KAYMAK Yüksek Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yükse kokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygılarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
SÜHEYLA CENGİZ Yüksek Lisans "Epileptik Sıçanlarda Egzersizin Epilepsi Parametreleri Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
SÜHEYLA DEMİRTAŞ ALPSALAZ Yüksek Lisans 18-49 Yaş Gurubu Evli Kadınların Eş Şiddetine Maruz Kalmaları ile Aile Planlaması Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NİLÜFER TUĞUT
SÜLEYMAN ÇIKMAZ Yüksek Lisans "Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Motivasyonunu Etkileyen Faktörler"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
SÜMEYRA GÜLLE Yüksek Lisans Sefdinir-DNA Etkileşiminin İmpedimetrik Biyosensör İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ULUSOY
SÜMEYYE KUZUCU Yüksek Lisans Mamografi Çektirmek Üzere Gelen Kadınların Meme Kanseri Riski ve Mamografiye İlişkin İnançların Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
ŞAHİN GÜR Yüksek Lisans Üniversite Hastanesinde Ameliyathanede Çalışan Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ŞEMSİ BULUT Yüksek Lisans "Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Sağlık Politikaları"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
ŞENAY POLAT Yüksek Lisans Menopoz Döneminde Olan ve Olmayan Evli Kadınların Menopoza İlişkin Tutumlarının Cinsel Yaşam ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN ERTEKİN PINAR
ŞENGÜL SÜRÜCÜ Yüksek Lisans Sakız Çiğnemenin Sezeryan Sonrası Bağırsak Hareketlerinin Başlamasına Etkisi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HANDAN GÜLER
ŞERİFE DEMİR Yüksek Lisans "Bir Üniversite Hastanesinde Kan Alma Biriminde Çalışan Hemşirelerin Hasta ve Çalışan Güvenliğine İlişkin Deneyimleri, Önerileri ve Aldıkları Önlemlerin Saptanmasına Yönelik Çalışma"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
ŞEYDA AKIN Yüksek Lisans Stox1 Geni Promotör Bölge Mutasyonlarının Preeklampsi Hastalığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERGÜN PINARBAŞI
ŞEYDA ORHAN Yüksek Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Düşük Ve Yüksek Gerçeklikli Simülatör İle Aspirasyon Becerisini Öğrenmede Yaşadığı Kaygı, Memnuniyet Ve Kendilerine Güven Düzeyinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ŞEYMA NUR YILDIZ Yüksek Lisans Tiroit Papiller Kanser Hastalarında Serum Kaspaz-9 BCL-2 Golgi P73 Düzeyinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALEF OKAN DOĞAN
ŞEYMA ÖZSOY Doktora Serotonin Reseptörleri5HT3 ve 5HT7'nin Sıçanlarda Morfin Analjezisi ve Toleransına Etkiler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
ŞULE AYDIN Yüksek Lisans "Sağlıkta Destek Hizmetleri Kalite Standartları"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
TAHA AKGÜL Yüksek Lisans Sporda Liderlik Sitilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
TAHA YASİR MERT Yüksek Lisans Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve İş Stresi Düzeylerinin İş Doyumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
TAYFUN BAŞER Yüksek Lisans "Ghrelin ve Oreksin Reseptör Agonistlerin Morfin Analjezisi ve Toleransına Etkileri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERCAN ÖZDEMİR
TUBA ARALAN Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Ekip Kaynak Yönetimi Yaklaşımına Yönelik Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
TUBA KARABEY Yüksek Lisans "Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Sıvı Yönetimi Eğitiminin Sıvi Kontrolü, Diyaliz Giriş Çıkış Kuru Ağırlıkları ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
TUBAY BOZKURT Yüksek Lisans Nütrisyon Tedavisi Alan Hastaların Tedaviye İlişkin Görüşleri, Kaygı Düzeyleri ve Sağlık Ekibinden Beklentilerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
TUÇE OKAN Yüksek Lisans Hemşirelerin Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
TUĞBA AĞBEKTAŞ Yüksek Lisans "MikroRNA Polimorfizmi İle Mide, Kolon ve Rektum Kanserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
TUĞBA DAĞDEVİREN Yüksek Lisans Peri-İmplantasyon Döneminde Sıçan Endometriumda Wnt-ß Katenin Yolağının Tef, Lef ve Caspase 9 Ekspresyonundaki Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN ERAY BULUT
TUĞBA DOST Yüksek Lisans "Kilis İlinde Doğurgan Çağdaki Kadınlarda Toksplazma Ig-G ve Ig-M Prevalansının ve Seropozitifliğe Etki Eden Risk Faktörlerinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
TUĞBA ÖZTÜRK Yüksek Lisans "Annelerin Kullandıkları Emzirme Teknikleri İle Emzirme Durumlarının Değerlendirilmesi"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DURAN AKSOY
TUĞÇE NAİME GEDİK Doktora "Kopolimer İlaç Konjugatlarının Kemik Kanseri Hücreleri Üzerine Sitotoksisite Anti Tümör ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması ve Apoptoz Sürecinin Polimeraj Zincir Reaksiyonu İle Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER POYRAZ
TUĞÇE YILDIZ KARADEDE Tezsiz Yüksek Lisans Alkol Madde Bağımlılığının Aile Üzerindeki Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
TURAN EMRE KUZU Doktora "Tavşan Tibiasında Deneysel Olarak Oluşturulan Periimplantal Kemik Defektlerinin Rejenerasyonunda Titanyum Tüplerde Hazırlanan Trombositten Zengin Fibrinin Etkinliğinin Araştırması"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAKAN ÖZDEMİR
TÜLAY YILMAZ BİNGÖL Doktora "Aerobik Egzersizin Depresyon Tanılı Bireylerin Yaşam Kalitesi, Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAVVA TEL
UFUK BULDU Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılığın Örgütler ve Çalışanlar İçin Önemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE ULUSOY
UFUK DEMİREL Yüksek Lisans "KOAH'lı Hastalarda Fonksiyonel Performansın ve Öz-Bakım Gücünün Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
UĞUR KAYA Yüksek Lisans "Tokat Bölgesindeki Neonatal Buzağıishallerinin Etiyolojisinin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALPARSLAN COŞKUN
ÜMİT GÜNEY Doktora "Sinterize Öncesi ve Sonrası Zirkonyum Oksit Esaslı Alt Yapı Üzerine Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerinin Bükülme Dayaklılığına Etkisinin Araştırılması"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAİK TUĞUT
ÜNZİLE YILDIRIM Yüksek Lisans Fibrokistik Meme Değişiklikleri Olan Kadınların Kanser Olma Kaygısı ve Depresyon Durumuyla Başa Çıkma Tutumları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLBAHTİYAR DEMİREL
VEHBİ ERDOĞAN Yüksek Lisans Futbolcularda Kor Stabilitesi, Anaerobik Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET GÜL
VOLKAN GENÇOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Ergenlerde Madde Bağımlılığından Korunmada Aile Danışmanının Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
VOLKAN SERHAT ÖZEN Yüksek Lisans Testis Biyomodellerinin Androlojik Sistem Öğretiminde Kullanımının Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPER KOÇYİĞİT
YAKUP BAKIR Yüksek Lisans "Düzenli Olarak Spor Yapan Ortaöğretim Düzeyindeki Ergenlerde Sporun Mental İyi Oluş ve Pozitiflik Düzeyine Etkisi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
YASEMİN UÇAR Yüksek Lisans Sosyal Medyanın Hekim/ Hastane Seçimine Etkisi: Tokat İl Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
YASEMİN ZEYREK Yüksek Lisans Epilepsi Hastalarında Uyku Kalitesi ve Yorgunluğunun Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
YASİN ALTIN Yüksek Lisans Spor Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin ve Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Akademik Başarıya Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT KANGALGİL
YASİN ARSLANTAŞ Yüksek Lisans Hemşirelerin Genel Ruhsal Durumları İle İş Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
YELİZ DEMİR Yüksek Lisans Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Poliamin sentez Yolundaki Enzim Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DEMİRPENÇE
YELİZ ILDIR Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sağlık Dışı Çalışan İşçilerin Ruhsal Durumları ve Yaşam Kalitesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NURAN GÜLER
YETER ÇİLESİZ Yüksek Lisans Meme Kanseri Hücrelerinde Letrozole ve Qercetin'in Etkinliğinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZGE ÇEVİK
YILDIZ KARAKAYA GÜNEŞTEPE Tezsiz Yüksek Lisans Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Aile Danışmanlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MİNE BEKAR
ZARİF GAYE GÜLCÜ Yüksek Lisans "Bipolar Hastalarda Motivasyonel Görüşme ve Telepsik iyatrik İzlemin İlaç Uyumuna Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERAL KELLECİ
ZEHRA ÇELİK Yüksek Lisans "İnsülin Kullanmaya Yeni Başlayan Hastalarda Diyabet Eğitiminin Beden Kitle İndeksi Üzerine Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUKADDER MOLLAOĞLU
ZEHRA DOĞAN Yüksek Lisans kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Drosha, Dicer, Exportein-5 Protein Düzeylerinin Belirlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVTAP BAKIR
ZEHRA KESİM KAYA Yüksek Lisans Gebe Kadınların Emzirmenin Kadın Sağlığı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Doğum Sonrası Emzirme Planlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI
ZELİHA BURCU YURTSAL Doktora "Gebelere ve Eşlerine Verilen Emzirme Eğitimi ve Danışmanlığının Emzirme Sürecine ve Bağlanmaya Etkisi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY KOÇOĞLU
ZERRİN TEZEREN Yüksek Lisans "Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Performans Değerlendirmesi"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FERDA ALPER AY
ZEYNEP DENİZ ŞAHİN İNAN Doktora "Deneysel Olarak Oluşturulan Nörol Tüp Defektinde Mezenkimal ve Hemopoetik Kök Hücrelerin Belirlenmesi"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SERPİL ÜNVER SARAYDIN
ZEYNEP ÖZGEN ÖZDEMİR Yüksek Lisans Kene Tutunması Yönünden Risk Gurubu Kişilerde Fracisella Tularensis Antikorlarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TURABİ GÜNEŞ
ZUHAL GÜLSOY Yüksek Lisans "Yoğunbakım Ünitesinde Mekanik Vantilatöre Bağlı Hastalarda Kapalı Sistem Aspirasyon İşleminde Oksijen ve Serum Fizyolojik Kullanımının Aspirasyon Etkinliği Kardiyopulmoner Göstergeler,Hastanın Aspirasyon Sırasındaki Yaşadığı Duygular ve Ağrı Üzerine
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞERİFE KARAGÖZOĞLU
ZUHAL SÖNMEZ Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Sağlık Hizmetleri ve Genel İdari Hizmetler Sınıfı Personelleri Arasındaki İletişim Sorunları: Sivas Numune Hastanesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ZUHAL TAMER Yüksek Lisans Ameliyat Öncesi Öğretimin Anksiyete ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MERYEM YILMAZ
ZUHAL TUNÇBİLEK Yüksek Lisans Prostat Kanseri Tedavisine Yönelik Paklitaksel ve Dokstrubicin ile Modifiye Edilmiş Nanotaşıyıcı İlaç Sistemlerinin DUSP Genlerin Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YAVUZ SİLİĞ
ZÜLAL AYDINAY Yüksek Lisans Üniversite Öğrencisi Genç Kızlarda Premenstrual Sendrom İle Mental İyi Oluşluk Düzeyi Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZEHRA GÖLBAŞI

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 62
Doç.Dr. : 17
Dr.Öğr. Üyesi : 20
Kız Öğrenci : 339
Erkek Öğrenci : 153
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 396
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 324
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 72
Doktora Öğrenci Sayısı : 96
Ana Bilimdalı : 41
Tezli Yüksek Lisans : 34
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 3
Doktora : 24

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 2  Çevrimiçi  » 23  Bugün  » 70  Dün  » 34482  Toplam