02.10.2020 TARİHİ İTİBARİYLE KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince azami süreler sonunda başarılı olamayan öğrencilerimizin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinmiştir.
Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir tebliğat yapılmayacaktır.

 

 

  TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

02.10.2020

29

2020/29-1-36

 

 

 

 

Yönetim Kurulumuz Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zübeyda AKIN POLAT başkanlığında 02.10.2020 tarihinde saat 10.00’da toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

 

       KARAR NO 2020/29-10 : Enstitümüzde lisansüstü eğitim gören  aşağıda adı soyadı ve ana bilim dalları belirtilen öğrencilerin; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 22. Maddesinin 2. bendi; “….. azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.” maddesi gereğince yasal süre sonunda tez savunma sınavına girmeyen aşağıda adı, soyadı ve ana bilim dalı belirtilen öğrencilerin yüksek lisans programından kaydının silinmesine oy birliğiyle;

 

Sıra No:

Adı

Soyadı

Ana Bilim Dalı

1

Arife

ÇABUK

Sağlık Yönetimi

2

Bekir Furkan

ERGÖRGÜN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3

Handan

ZAİMOĞLU

Farmasötik Mikrobiyoloji

4

İlknur

ELMAS

Biyokimya

5

Ramazan

ÖZTÜRK

İç Hastalıkları Hemşireliği

6

Yusuf

YALDIR

Ortak Fizyoloji

 

            KARAR NO 2020/29-11: Enstitümüzde lisansüstü eğitim gören aşağıda adı soyadı ve ana bilim dalları belirtilen öğrencilerin; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 27. Maddesinin 1. Bendi “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt yaptırdığı programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”  gereği tezsiz yüksek lisans programından kayıtlarının silinmesine oybirliğiyle;

 

Sıra No:

Adı

Soyadı

Ana Bilim Dalı

  1.  

Ahmet Yalçın

GÜNEY

Sağlık Yönetimi.

  1.  

Anıl Oğuzhan

SAVUR

Sağlık Yönetimi

  1.  

Çağatay

ÇELİK

Sağlık Yönetimi

  1.  

Eşref

OKAY

Sağlık Yönetimi

  1.  

Mehmet Metehan

URAL

Sağlık Yönetimi

  1.  

Metin

KUŞ

Sağlık Yönetimi

  1.  

Murat

YAĞMUR

Sağlık Yönetimi

  1.  

Osman

HAZAR

Sağlık Yönetimi

           

       KARAR NO 2020/29-12: : Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığının 01.10.2020 tarihli ve 481416 sayılı yazısı ile ekleri görüşüldü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı doktora öğrencilerinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36. maddesinin 1. bendi;

        "Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine imza karşılığı dağıtır ve imzaların bulunduğu belgeyi sözlü savunmadan önce ilgili enstitüye teslim eder." Aynı yönetmeliğin 36. maddesinin 3. bendinde; "Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir."

       Aynı yönetmeliğin 36. maddesinin 5. bendinde; "Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir." hükümleri yer almaktadır.” maddeleri gereğince doktora öğrencileri Ayşen TOPALKARA ve Mehmet Önder KARAMAN'ın Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tez önerisi savunma sınavına iki kez mazeretsiz olarak girmediğinden programından kayıtlarının silinmesine oy birliğiyle;

 

            KARAR NO 2020/29-13: Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığının 01.10.2020 tarihli ve 481416 sayılı yazısı ile ekleri görüşüldü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı doktora öğrencilerinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34. maddesinin 1. bendi;

       "Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Aynı yıl içerisinde, ayrı dönemlerde olmak koşuluyla, bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. İkinci sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir."

       Aynı yönetmeliğin 34. maddesinin 2. bendinde; "Öğrenci, derslerini tamamlamasını izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Bu süreç, ilgili ana bilim dalına dilekçe vermesi ve ana bilim dalının sınava girmesi yönündeki kararıyla başlar. Bu sürecin takip edilmesinden öğrencinin danışmanı sorumludur. Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans diploması ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen sürelerde sınava girmeyen öğrenci -EYK tarafından kabul edilen bir mazereti olmaması halinde- başarısız sayılır. EYK tarafından mazereti kabul edilen öğrencilere yeni sınav hakkı verilir. Bir sonraki yarıyılda EYK tarafından kabul edilen mazereti olmaksızın yeterlilik sınavına tekrar girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve programla ilişkisi kesilir." maddeleri gereğince doktora öğrencisi Ömer Faruk GÜZELİMDAĞ'IN Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeterlik sınavına iki kez mazeretsiz olarak girmediğinden programından kaydının silinmesine oy birliğiyle;

 

            KARAR NO 2020/29-14 : Enstitümüzde lisansüstü eğitim gören  aşağıda adı soyadı belirtilen yüksek lisans öğrencisinin; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 22. Maddesinin 2. bendi; “Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.” gereği ilgili Ana Bilim  Dalı tezli yüksek lisans programından kaydının silinmesine oy birliğiyle;

 

Sıra No:

Adı

Soyadı

Ana Bilim Dalı

1

Murat Recep

GÖKYAR

Sinirbilim

 

 

 

 

Prof.Dr. Zübeyda AKIN POLAT

      Müdür

(İmza)

 

 

Doç. Dr. Vildan ÖRNEKOL                                              Doç. Dr. Gülseren DAĞLAR

        Müdür Yardımcısı                                                                   Müdür Yardımcısı

(İzinli)                                                                                               (İmza)

 

                                                                                              

 

Prof. Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU                                  Prof.Dr.Serkan HAZAR

Üye                                                                                                Üye

(İmza)                                                                                         (İmza)

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ATAŞ

Üye

(İmza)

 


RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 62
Doç.Dr. : 17
Dr.Öğr. Üyesi : 20
Kız Öğrenci : 339
Erkek Öğrenci : 153
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 396
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 324
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 72
Doktora Öğrenci Sayısı : 96
Ana Bilimdalı : 41
Tezli Yüksek Lisans : 34
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 3
Doktora : 24

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 26  Bugün  » 70  Dün  » 34485  Toplam